CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP-XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HÀ TĨNH CHI NHÁNH HAINDECO HÀ NỘI